DE ERETITEL VAN ‘VETERAAN’

 

Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog wilde ons land eer betuigen aan de mannen en vrouwen die vochten voor de vrede en de democratie.

Enkele jaren later aarzelden de vrijwilligers van het Expeditiekorps voor Korea, waarvan enkelen al hadden deelgenomen aan de bevrijding van België, niet om hun bijdrage te leveren voor de internationale vrede. Ook hun inzet werd beloond met een specifiek statuut van nationale erkentelijkheid.

Sindsdien namen vele militairen maar ook burgers bij het leger, deel aan operaties in het buitenland. Ze opereerden in Afrika, de Balkan, Afganistan, Libanon om de vrede te herstellen, de bevolking te helpen, onze landgenoten te redden en op handen zijnde conflicten te voorkomen.

Tot op heden bestond voor hen nog geen dergelijk statuut van nationale erkentelijkheid. Nochtans werden ook deze mensen blootgesteld aan stress, gevaarlijke situaties, moeilijke levensomstandigheden ver van hun familie. Sommigen lieten er het leven bij, anderen bleven gehandicapt achter, velen beleven nog steeds trauma’s die ze opliepen bij het zien van soms ondraaglijke gruweldaden.

Het ligt dan ook voor de hand dat de autoriteiten, in samenwerking met verschillende organisaties, besloten om de verdiensten van de vredestrijders te erkennen en dat het begrip ´veteraan`zijn intrede deed, net zoals dat al in vele landen gebeurde.

DE NATIONALE ERKENTELIJKHEID

Op 10 april 2003 werd niet alleen het statuut van veteraan gecreëerd, het is ook de dag waarop het Nationaal instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO) het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO) werd.

Het Instituut kreeg deze opdracht dankzij haar expertise in de behandeling van de specifieke dossiers van de gemeenschap van oud-strijders. Zij drukt de nationale erkentelijkheid uit voor de veteranen van Defensie.

Het Instituut voor Veteranen – NIOOO

Sinds 1914 evolueren de rechthebbenden

De Oud-strijders of Anciens :
Worden onderverdeeld in categorieën volgens hun oorlogshoedanigheid: oud-strijders, politieke gevangenen, krijgsgevangenen, burgerslachtoffers, slachtoffers van raciale deportatie, weggevoerde dwangarbeiders, weerstanders, werkweigeraars, enz...

Afhankelijk van de categorie waartoe ze behoren en de duur van hun betrokkenheid bij het conflict, hebben de oud-strijders recht op een titel of statuut en eventueel op een oorlogsrente. Enkele van deze voorwaarden geven recht op voordelen als sociale bijstand en de terugbetaling van medische kosten.

Als ernstige fysische of psychologische letsels werden erkend, geniet de oudgediende van een invaliditeitspensioen t.g.v. de oorlog. Als oorlogsinvalide geniet hij van een uitgebreide terugbetaling van medische kosten.

De Veteranen :
De wet van 10 april 2003 voorziet dat de titel van Veteraan wordt toegekend aan alle leden en gewezen personeelsleden van het Departement die deelnamen aan minstens één van de door de Koning bepaalde operaties. Deze operaties worden hernomen in het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2006. Het spreekt voor zich dat alle toekomstige operaties in opdracht van de Regering eveneens in aanmerking zullen komen.

Een (ex-)personeelslid van Defensie dat deelnam aan een zending of operatie die niet voorkomt op de lijst kan altijd een aanvraag indienen wanneer hij/zij van mening is dat de persoonlijke gezondheid of veiligheid gevaar liepen.

Die individuele en collectieve aanvragen zullen voorgelegd worden aan een commissie die niet belast is met het uitbrengen van een advies alvorens de Minister van Landsverdediging hierover een besluit zal nemen.

Eens houder van de titel worden de Veteranen volledig aangeslotene bij het Instituut voor Veteranen – NIOOO en kunnen zij als dusdanig van sommige bij Wet bepaalde voordelen genieten, zoals sociale en morele bijstand, enz...

Hoewel de titel van Veteraan in eerste instantie een eretitel is, heeft de heer Minister een studiegroep belast met het bestuderen van de mogelijkheden tot het toekennen van materiële voordelen in de toekomst.

 

 

Voor verder inlichting gelieve zich te wenden tot de :
Dienst ‘Coördinatie Veteranen’
Regentlaan 45-46
1000 BRUSSEL

Contact persoon : Marc SCHRIJVERS
Tel. (02) 227 63 15 - Fax : (02) 227 63 31
E-mail : marc.schrijvers@iv-niooo.be