Statuut van Veteraan: Wettelijke teksten

 

 

 

Moniteur Belge Belgisch Staatsblad
Publicatie : 2006 11 17
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

12 OKTOBER 2006. Koninklijk besluit tot bepaling van de operaties waaraan de
personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van
Landsverdediging moeten hebben deelgenomen om veteraan te zijn en de
voorwaarden voor de toekenning van de eretitel van veteraan

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 10 april 2003 tot toekenning van eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;
Gelet op het advies van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud strijders en oorlogsslachtoffers, gegeven op 22 september 2004;
Gelet op het protocol van het Onderhandelingscomité van het militair personeel van de Krijgsmacht, afgesloten op 2 maart 2006;
Gelet op het gemotiveerd advies van het hoog overlegcomité overeenstemmend met het sectorcomité XIV, van 26 januari 2006;
Gelet op het advies nr. 40.118/4 van de Raad van State, gegeven op 19 september 2006;
Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij:
Artikel 1. Zijn veteraan en mogen de eretitel van veteraan dragen, de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging die
1° in uitvoering van een beslissing van de Belgische Regering, hebben deelgenomen, buiten het grondgebied van het Rijk, aan ten minste één van de volgende opdrachten of operaties
a) de gewapende humanitaire operaties vastgesteld bij het koninklijk besluit van 11 september 1987 instellende een Herinneringsmedaille voor gewapende humanitaire operaties;
b) de operaties en opdrachten vastgesteld bij het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de Herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties;
c} de operatie Octopus van 21 september 1987 tot en met 1 juli 1988;
d) de operatie Southern Breeze van 13 augustus 1990 tot en met 19 augustus 1991:
2° een aanvraag hebben ingediend en hun deelname kunnen aantonen aan ten minste één opdracht of operatie bedoeld in 1 °
Art. 2. Zijn veteraan en mogen de eretitel van veteraan dragen, de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging die 1° in uitvoering van een beslissing van de Belgische Regering of van de minister van Landsverdediging, hebben deelgenomen, buiten het grondgebied van het Rij k, aan ten minste een opdracht of operatie, niet hernomen in artikel 1, maar die uitgevoerd werd in omstandigheden waarbij wel degelijk risico's werden gelopen voor de gezondheid of de veiligheid; 2° een aanvraag hebben ingediend en hun deelname kunnen aantonen aan ten minste één opdracht of operatie bedoeld in 1°.
De aanvragen worden voorgelegd voor akkoord aan de minister van Landsverdediging na advies van een commissie waarvan hij de samenstelling bepaalt.
Art. 3. De minister van Landsverdediging levert een attest af waaruit blijkt dat betrokkene de eretitel van veteraan mag dragen.
Art. 4. De minister van Landsverdediging bepaalt de nadere regels waaraan de aanvraag van het personeelslid of gewezen personeelslid van het departement van Landsverdediging moet voldoen.
Art. 5. Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 12 oktober 2006.
ALBERT
Van Koningswege, De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT
Moniteur Belge Belgisch Staatsblad

Publicatie : 2006 11 17
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

12 OKTOBER 2006. Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit
van 12 oktober 2006 tot bepaling van de operaties waaraan de personeelsleden en de
gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging moeten
hebben deelgenomen om veteraan te zijn en de voorwaarden voor de toekenning
van de eretitel van veteraan


De Minister van Landsverdediging,
Gelet op de wet van 10 april 2003 tot toekenning van eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van de operaties waaraan de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging moeten hebben deelgenomen om veteraan te zijn en de voorwaarden voor de toekenning van de eretitel van veteraan. inzonderheid op de art] kelen 2, tweede lid, en 4;
Gelet op het protocol van het Onderhandelingscomité van het militair personeel van de Krijgsmacht, afgesloten op 29 september 2006;
Gelet op het gemotiveerd advies van het Hoog overlegcomité overeenstemmend met het Sectorcomité XIV, van 29 september 2006,
Besluit
Artikel 1. Er wordt een commissie opgericht belast met het uitbrengen van een advies betreffende de opdrachten en operaties die in aanmerking komen om als veteraan te worden erkend en om de eretitel van veteraan te mogen dragen.
Art. 2. De commissie is samengesteld uit volgende leden
1° één hoofd of opperofficier, voorzitter;
2° één officier van de ondersectie notariaat;
3° één officier van het stafdepartement operaties en training;
4° één lid van het personeel van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid;
5° één officier van elke component van de interventiemacht van het stafdepartement operaties en training; 6° één vertegenwoordiger per erkende vakorganisatie die aangesloten is bij een vakorganisatie die in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd is, die representatief is voor het militair personeel en/of het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging;
7° één vertegenwoordiger per professionele vakorganisatie die representatief is voor het militair personeel of het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging.
Een officier. behorende tot de ondersectie notariaat, die geen stemrecht heeft, vervult het ambt van secretaris.
Voor elk effectief lid wordt tevens een plaatsvervanger aangewezen. De plaatsvervangers kunnen zetelen bij afwezigheid van het effectieve lid.
De officieren en hun plaatsvervangers worden aangewezen door de chef Defensie. De vertegenwoordigers van de vakorganisaties en hun plaatsvervangers worden aangewezen door hun organisaties.
Art. 3. De commissie komt bijeen op initiatief van haar voorzitter. Om geldig te vergaderen, is de aanwezigheid vereist van de meerderheid van de leden. Indien er na een eerste uitnodiging onvoldoende leden aanwezig waren dan kart de commissie na een tweede oproep geldig vergaderen zelfs indien de meerderheid van de leden met aanwezig is.
De agenda wordt opgesteld door de voorzitter, op voorstel van de secretaris of van een ander lid van de commissie. Enkel de punten die voorkomen op de agenda worden tijdens de vergadering

onderzocht. Bij beslissing van de meerderheid van de aanwezige leden kunnen evenwel bijkomende

punten ter zitting aan de dagorde worden toegevoegd.
De notulen van de vergadering, opgesteld door de secretaris, worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en voor goedkeuring aan aile leden opgestuurd.
Art. 4. De aanvraag om als veteraan te worden erkend en om de eretitel van veteraan te mogen dragen wordt ingediend met het document in bijlage bij dit besluit.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 lot bepaling van de operaties waaraan de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging moeten hebben deelgenomen om veteraan te zijn en de voorwaarden voor de toekenning van de eretitel van veteraan in werking treedt.
Brussel. 12 oktober 2006.
A. FLAHAUT

Bijlage bij het ministerieel besluit van 12 oktober 2006 lot uilvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 lot bepaling van de operaties waaraan de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging moeten hebben deelgenomen om veteraan te zijn en de voorwaarden voor de toekenning van de eretitel van veteraan.


AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE ERETITEL VANT VETERAANVERTROUWELIJK PERSONEEL
Voor de raadpleging van de label, zie beeld hier-na
NAAM (in hoofdletters) : . . . . .
Voornamen : . . . . .
Graad:.....
Stamnummer : . . . . .
Eenheid : . . . . .
Burgeradres : . . . . .

A. Opdrachten of operaties waarvoor de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties werd toegekend
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld hier-na
B. Opdrachten of operaties waarvoor de herinneringsmedaille voor gewapende humanitaire operaties werd toegekend
Voor de raadpIeging van de tabel, zie beeld hier-na
C. Andere opdrachten of operaties Voor de raadpleging van de label, zie beeld hier-na
Opmerking : de lijst van de opdrachten en operaties kan bekomen worden bij het hierboven vermelde adres. Ik bevestig op mijn eer dal deze gegevens juist zijn. (handtekening)
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 12 oktober 2006 lot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 lot bepaling van de operaties waaraan de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging moeten hebben deelgenomen om veteraan te zijn en de voorwaarden voor de toekenning van de eretitel van veteraan.
A. FLAHAUTPublicatie : 2006 11 17

Missions ou opérations à l'étranger (cadre A)

Buitenlandse opdrachten of operaties (Vak A)

1° au moins une mission en ex-Yougoslavie, effectuée après le 13 mars 1992;

1° minstens één opdracht in ex-Joegoslavië uitgevoerd na 13 maart 1992;

2° au moins une mission dans le cadre de l'ECMM, du 15 septembre 1992 au 31 décembre 2000;

2° minstens één opdracht in het kader van de ECMM, van 15 september 1992 tot 31 de­cember 2000;

3° au moins une mission UNMO;

3° minstens één UNMO opdracht;

4° WINTER LODGE du 08 octobre 1992 au 05 février 1993;

4° WINTER LODGE van 08 oktober 1992 tot 05 februari 1993;

5° une Ops SHARP après le 30 septembre 1992;

5° een Ops SHARP na 30 september 1992;

6° une Ops SOUTHERN BREEZE après le 04 septembre 1994;

6° een Ops SOUTHERN BREEZE na 04 september 1994;

7° RESTORE HOPE I du 1 décembre 1992 au 22 avril 1993;

7° RESTORE HOPE I van 11 december 1992 tot 22 april 1993;

8° au moins une mission dans le cadre de l'élément d'appui de la Force navale aux opérations RESTORE HOPE et UNOSOM effectuée après le 09 janvier 1993;

8° minstens één opdracht in het kader van het steunelement van de Zeemacht aan de operaties RESTORE HOPE en UNOSOM uitgevoerd na 09 januari 1993;

9° UNOSOM II du 05 mars 1993 au 22 août 1993;

9° UNOSOM II van 05 maart 1993 tot 22 augustus 1993;

10° UNOSOM III du 04 août 1993 au 04 janvier 1994;

10° UNOSOM III van 04 augustus 1993 tot 04 januari 1994;

11° MINURSO à partir de septembre1992;

11° MINURSO vanaf september 1992;

12° UNAMIR I du 18 novembre 1993 au 04 avril 1994;

12° UNAMIR I van 18 november 1993 tot 04 april 1994;

13° UNAMIR II du 15 mars 1994 au 22 avril 1994;

13° UNAMIR II van 15 maart 1994 tot 22 april 1994;

14° l'opération de déminage UNDP ou CMAC au Cambodge à partir du 01 avril 1994;

14° de ontmijningsopdracht UNDP of CMAC in Cambodja vanaf 01 april 1994;

15° COLUMBUS à partir du 23 septembre 1994;

15° COLOMBUS vanaf 23 september 1994;

16° IFOR à partir du 15 décembre 1995;

16° IFOR vanaf 15 december 1995;

17° UNTAES à partir du 15 janvier 1996;

17° UNTAES vanaf 15 januari 1996;

18° UNSCOM du 15 mai 1993 au 15 mai 1994;

18° UNSCOM van 15 mei 1993 tot 15 mei 1994;

19° SFOR à partir de décembre 1996;

19° SFOR vanaf december 1996;

20° ALBA du 07 juin 1997 au 27 juillet 1997;

20° ALABA van 07 juni 1997 tot 27 juli 1997;

21° ALBALODGE du 26 avril 1999 au 28 juin 1999;

21° ALBALODGE van 26 april 1999 tot 28 juni 1999;

22° AFOR à partir du 17 avril 1999;

22° AFOR vanaf 17 april 1999;

23° KFOR à partir du 26 mars 1999;

23° KFOR vanaf 26 maart 1999;

24° ALLIED HARVEST du 08 juin 1999 au 21 août 1999;

24° ALLIED HARVEST van 08 juni 1999 tot 21 augustus 1999;

25° au moins une relève au profit de l'UNWFP au KENYA ou au SOUDAN pendant la période du 08 décembre 1997 au 18 avril 1999;

25° minstens één aflossing ten voordele van de UNWPF in KENIA of SOEDAN tijdens de periode van 08 december 1997 tot 18 april 1999;

26° ALLIED FORCE du 24 mars 1990 au 10 juin 1999;

26° ALLIED FORCE van 24 maart 1990 tot 10 juni 1999;

27° LAOS à partir du 18 septembre 1999;

27 LAOS vanaf 18 september 1999;

28° au moins une mission dans le cadre de l'EUMM à partir du 1er janvier 2001.

28° minstens één opdracht in het kader van de EUMM vanaf 01 januari 2001;

29° AMBER/FOX du 05 octobre 2001 au 23 janvier 2002;

29° AMBER/FOX van 05 oktober 2001 tot 23 januari 2002;

30° ISAF à partir du 29 janvier 2003;

30° ISAF vanaf 29 januari 2003;

31° CONCORDIA à partir du 29 mars 2003;

31° CONCORDIA vanaf 29 maart 2003;

32° ESSENTIAL HARVEST du 28 août 2001 au 26 septembre 2001;

32° ESSENTIAL HARVEST van 28 augustus 2001 tot 26 september 2001;

33° AVENIR du 22 janvier 2004 au 24 juin 2004;

33° AVENIR van 22 januari 2004 tot 24 juni 2004;

34° une opération de déminage en mer BALTIQUE après le 1er janvier 1999;

34° een ontmijningsoperatie in de Oostzee na 01 januari 1999;

35° ACTIVE ENDEAVOUR à partir du 07 décembre 2001.

35° ACTIVE ENDEAVOUR vanaf 07 december 2001;

36° WEST SHARK du 12 septembre 2003 au 15 octobre 2003;

36° WEST SHARK van 12 september 2003 tot 15 oktober 2003;

37° TSUNAMI-SOLIDARITY à partir du 11 janvier 2005;

37° TSUNAMI-SOLIDARITY vanaf 11 januari 2005;

38° BELBAT après le 13 mars 1992;

38° BELBAT na 13 maart 1992;

39° MOVING STAR après le 29 octobre 1992;

39° MOVING STAR na 29 oktober 1992;

40° BOSNIA ROAD après le 15 septembre 1993;

40° BOSNIA ROAD na 15 september 1993;

41° JOINT FALCON après le 10 octobre 1996.

41° JOINT FALCON na 10 oktober 1996.