Statuten van de vereniging


Ondernemingsnummer : BE 0414.294.720


Algemene Vergadering van 20 april 2006

 

 

 

De Bijzondere Algemene Vergadering van de VZW "De Compagnons van de Ommegang" heeft beslist op 20 april 2006 om de statuten te wijzigen waarvan de gecoördineerde tekst volgt :

Tussen de hieronder vernoemde stichtende leden :

Frédéric Vandewalle, gepensioneerd officier, de Broquevillelaan 204, 1200 Brussel ;

André Closset, beroepsofficier , rue de Viville 20, 6700 Arlon ;

Louis Van Ransbeek, beroepsofficier , Stationsstraat 98, 1880 Merchtem ;

André Protin, beroepsofficier, Paul Hymanslaan 115, 1200 Brussel ;

Emile Grailly, gepensioneerd officier, rue du Village 161, 5054 Noville-Sur-Méhaigne ;

Armand-Jean Verdickt, gepensioneerd officier, Roger Vandendriesschelaan 58, 1150 Brussel ;

René Henrard, beroepsonderofficier, Théodore Decuyperstraat 149, 1200 Brussel ;

Willy Rooms, beroepsonderofficier, rue des Six Jetons 19, 1390 Enghien ;

Georges Froment, beroepsonderofficier, rue Soldat Lazard 28, 1370 Jodoigne ;

Patrick Defalque, beroepsonderofficier, Av Gevaert 167, 1320 Genval ;

Roger Vandeweert, beroepsonderofficier, Paul Deschanellaan 263, 1030 Brussel.

wordt, op 1 april 1974, in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921 over de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, overeengekomen om een vereniging op te richten zonder winstoogmerk waarvan de statuten volgen.

 

Titel I Benaming – Zetel – Voorwerp – Duur

 

Art. 1. De naam van de vereniging zonder winstoogmerk is : " Belgische vereniging van Veteranen en Compagnons van de Ommegang " afgekort: " Ommegang ".

In de zin van de huidige statuten dient onder " Ommegang " verstaan te worden :

1° het geheel van de gemotoriseerde colonnes georganiseerd in de 5de Gemechaniseerde Brigade van het Nationaal Kongolees Leger, het commando en de steuneenheden inbegrepen, met het doel op het territorium van de Democratische Republiek Kongo tussen 1 juni 1964 en 1 juni 1965 over te gaan tot reddingsoperaties van de gijzelaars, vastgehouden door de opstandelingen ;

2° de eenheden vermeld op het Dagorder van het Belgisch leger van 27 januari 1965.

Het plaatsnaamgebruik in de huidige statuten is dit welk gebruikt werd in Kongo-Zaïre vanaf 1 januari 1959.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Nijvel, op volgend adres : rue du Linchet, 4 te B-1435 Corbais. De zetel kan worden verplaatst naar elke andere plaats in België bij beslissing van de Beheerraad.

Art. 3. De Vereniging heeft tot doel de herinnering te bestendigen aan de operaties en opdrachten in het buitenland in een nationaal of internationaal kader, uitgevoerd vanaf 1 januari 1959, door Belgische militairen ( het burgerpersoneel van Defensie of andere departementen worden hier eveneens onder verstaan ) ; de nagedachtenis in ere te houden van hen die gestorven zijn tijdens deze operaties en opdrachten ; de onwankelbaarheid van het wapenbroederschap van zijn leden te verzekeren.

In dit kader worden de namen van de militairen, die gesneuveld zijn of overleden door verwondingen opgelopen tijdens een operatie of opdracht, opgenomen in de " Eretabel " van de militairen gestorven tijdens een operatie of opdracht. De namen van deze militairen vormen de lijst voor het dodenappel. Het dodenappel gebeurt jaarlijks, in principe tijdens een herdenkingsmis.

Daarenboven wordt de titel van " Erecompagnon ten postume titel " verleend aan iedere overledene die de belangen van de vereniging op een bijzondere manier gediend heeft. Hun naam zal vermeld worden in de tabel " In Memoriam ".

Voor beide hierboven vermelde gevallen moet een voorstel, ondersteund door een korte vermelding, ingediend worden door een Compagnon bij de Beheerraad. De uiteindelijke beslissing ligt bij de Algemene vergadering.

De vereniging zal de herdenking van deze feiten organiseren in overeenstemming met haar sociaal doel en zij zal morele en materiele hulp verlenen aan haar leden of aan hun rechthebbenden. Dit zal gebeuren door te pogen hun inspanningen te coördineren, door hen te informeren over alle kwesties die de huidige statuten aanbelangen, door hen te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen, mits hun toestemming, bij alle publieke en private instellingen, op nationaal of internationaal vlak, en in het algemeen door de bijdrage van bevoegdheden en actiemiddelen van personen en groepen te stimuleren ten voordele van de hulp aan Compagnons.

De hierboven vermelde opsomming is niet limitatief. De vereniging kan eveneens haar doel realiseren met alle andere middelen, b.v. : door publicaties, door organisatie van conferenties, van studiedagen, enz. …

De vereniging werkt essentieel op patriotisch en sociaal vlak, buiten elke politieke, taalkundige, filosofische of religieuze bekommernis. Voor het realiseren van haar doel kan zij alle noodzakelijke goederen bezitten hetzij in gebruik hetzij in eigendom.

Art. 4. De vereniging is van onbeperkte duur. Zij kan op elk ogenblik ontbonden worden.

 

Titel II Vennoten – Categorieën – Toetredingen – Uittredingen - Bijdrage

 

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt. Dit aantal mag echter nooit minder dan zeven effectieve leden bedragen.

Art. 6. De vereniging is samengesteld uit twee categorieën leden : de effectieve leden en de aangesloten leden.

De categorie van de effectieve leden bestaat uit :

a.de leden die aan één of meerdere gewapende humanitaire operaties hebben deelgenomen ( cfr Art 7. a. ) ;

b.de leden die aan één of meerdere operaties of opdrachten in het Buitenland hebben deelgenomen ( cfr Art 7. b. ) ;

c.de leden die zich bevonden hebben in gelijkgestelde dienstsituaties ( cfr Art 7. c. ) ;

d.elk lid aan wie het statuut van " Veteraan " wordt toegekend, volgens de wet van 10 april 2003 en haar uitvoeringsbesluiten aangaande de eretitel van Veteraan.

De categorie van de aangesloten leden bestaat uit :

a. de ereleden die personaliteiten zijn, die zich onderscheiden door hun sociale toestand of door hun activiteiten en die het aanbod van de Beheerraad hebben aanvaard, om hun bescherming te verlenen aan de vereniging of aan één van haar activiteiten ;

b. de personen die betrokken waren bij een reddingsoperatie en de familieleden van de effectieve leden ;

c. elke persoon die interesse toont voor de vereniging ;

d. de personen (abonnees) die een abonnement nemen op het driemaandelijks tijdschrift " Tam Tam Ommegang ".

Art. 7. De operaties en opdrachten of gelijkgestelde dienstsituaties die in aanmerking komen voor het toekennen van de hoedanigheid van effectief lid zijn de volgende :

a. Gewapende humanitaire operaties ( cfr het KB van 11 september 1987 instellende een Herinneringsmedaille voor gewapende humanitaire operaties )

1° De opdrachten uitgevoerd, van 1 juli 1960 tot 31 december 1960 in Kongo en Rwanda-Urundi, door eenheden van het Regiment para-commando, die onder bevel stonden van het Commando van de Moederlandse strijdkrachten van Afrika in Kongo of onder bevel van het Commando van de troepen in Rwanda-Urundi.

2° De opdrachten uitgevoerd, van 1 juli 1960 tot 31 december 1960 in Kongo en Rwanda-Urundi, door de Marscompagnies, die onder bevel stonden van de hierboven in § 1 vermelde Commando's.

3° De opdrachten uitgevoerd, van 1 juli 1960 tot 31 december 1960 aan de monding van de Kongostroom, door de schepen van de Zeemacht, die onder toezicht stonden van de Moederlandse strijdkrachten van Afrika in Kongo.

4° De opdrachten uitgevoerd, van 1 juli 1960 tot 31 december 1960 in Kongo en Rwanda-Urundi, door de bemanningen van de Luchtmacht of het Licht vliegwezen.

5° De opdrachten uitgevoerd, van 1 juli 1960 tot 31 december 1960 in Kongo en Rwanda-Urundi, door de Medische dienst.

6° De reddingsoperaties van gijzelaars uitgevoerd, in 1964 en 1965 in de Democratische Republiek Kongo, door het geheel van de colonnes onder bevel van de 5de Gemechaniseerde Brigade van het Nationaal Kongolees Leger.

7° De operaties " Rode Draak " en " Zwarte Draak " uitgevoerd, van 24 tot 27 november 1964 in Stanleyville en Paulis in de Democratische Republiek Kongo, door de eenheden die op het Dagorder van de Krijgsmacht zijn vermeld.

8° De operatie " Red Bean " uitgevoerd, van 19 mei 1978 tot 10 juli 1978 in Shaba ( Zaïre ), door eenheden die naar Kolwezi werden uitgezonden en die op het Dagorder van de Krijgsmacht zijn vermeld.

9° De operatie " Green Beam " uitgevoerd tussen 4 oktober en 2 november 1990 op het Afrikaans continent.

10° De operatie " Blue Beam " uitgevoerd tussen 24 september en 4 november 1991 op het Afrikaans continent.

11° De operatie " Sunny Winter " uitgevoerd tussen 29 januari en 24 maart 1993 op het Afrikaans continent.

12° De operatie " Silver Back " uitgevoerd in april 1994 in Rwanda.

13° De operatie " Green Stream " uitgevoerd tussen 23 maart en 6 juni 1997 op het Afrikaans continent.

14° De opdrachten DAS die in 1991 zijn begonnen op het Afrikaans continent.

15 De operatie " Mamba-Artémis " uitgevoerd tussen 7 juni 2003 en 20 september 2003 op het Afrikaans continent.

16 Elke nieuwe opdracht die in de toekomst hernomen wordt in een KB of een MB handelend over het toekennen van de Herinneringsmedaille voor gewapende humanitaire operaties.

b. Operaties en opdrachten uitgevoerd in het Buitenland

Nederland ( 1953 ), Marokko ( 1960 ), Italië ( 1966 ), Midden Oosten en Madras ( 1967 ), SOS Honger ( 1968 ), Indië-Tunesië-Kongo ( 1969 ), Pakistan-Bangladesh-India ( 1971 ), Sahel-Soedan ( 1973-1974 ), Honduras ( 1974 ), Angola ( 1975 ), Guatemala-Italië ( 1976 ), Mali-Soedan-Iran ( 1978 ), Sri Lanka-Zaïre ( Kitona ) ( 1979 ), Cambodja-El Asram-Napels ( 1980 ), Zaïre ( Bunia ) ( 1981 ), Ethiopië ( december 1984-april 1988 ), Soedan I tot IV ( 1985-1989 ), Kenia ( oktober-december 1989 ), Namibië ( 1989-1990 ), Roemenië ( december 1989-janvier 1990 ), Iran ( juni 1990 ), Zaïre ( Sweet Home ) ( augustus 1990 ), Egypte-Jordanië ( Flying Carpet ) ( augustus 1990-september 1990 ), Golf ( Sandy Cocktail ) ( november 1990-januari 1991 ), Golf ( Ace Guard ) ( van 6 januari tot 15 maart 1991 ), Iran ( Brown Shelter ) ( van 20 april tot 8 mei 1991 ), Turkije-Irak ( Blue Lodge ) ( van 16 mei tot 8 juli 1991 ), BELBAT ( minstens een missie na 13 maart 1992 ), ECMM ( minstens een missie tijdens de periode van 15 september 1992 tot 31 december 2000 ), MINURSO ( vanaf september 1992 ), SHARP ( minstens een missie na 30 september 1992 ), Winter Lodge ( van 8 oktober 1992 tot 5 februari 1993 ), Moving Star ( minstens een missie na 29 oktober 1992 ), Restore Hope I ( van 11 december 1992 tot 22 april 1993 ), Restore Hope en UNOSOM ( minstens een missie na 9 januari 1993 ), UNOSOM II ( van 5 maart 1993 tot 22 augustus 1993 ), Bosnia Road ( minstens een missie na 15 september 1993 ), UNOSOM III ( van 4 augustus 1993 tot 4 januari 1994 ), UNAMIR I ( van 18 november 1993 tot 4 april 1994 ), UNAMIR II ( van 15 maart 1994 tot 22 april 1994 ), CMAC-UNDP ( vanaf 1 april 1994 ), Columbus ( vanaf 23 september 1994 ), Southern Breeze ( minstens een missie na 4 september 1995 ), UNMO ( minstens een missie ), IFOR ( vanaf 15 december 1995 ), UNTAES ( vanaf 15 januari 1996 ), UNSCOM ( van 15 mei 1993 tot 15 mei 1994 ), SFOR ( vanaf december 1996 ), ALBA ( van 7 juni tot 27 juli 1997 ), Joint Falcon ( na 10 oktober 1996 ), UNWFP in Kenia of Soedan ( minstens één aflossing tussen 8 december 1997 en 18 april 1999 ), Albalodge ( van 26 april tot 28 juni 1999 ), AFOR ( vanaf 17 april 1999 ), KFOR ( vanaf 26 maart 1999 ), Allied Harvest ( van 8 juin tot 21 augustus 1999 ), Allied Force ( tijdens de periode van 24 maart 1990 tot 10 juni 1999 ), de opdracht Laos vanaf 18 september 1999, minstens een opdracht in het kader van de EUMM vanaf 1 januari 2001, Amber/Fox ( tijdens de periode van 5 oktober 2001 tot 23 januari 2002 ), ISAF vanaf 29 januari 2003, Concordia vanaf 29 mars 2003.

Elke nieuwe operatie of opdracht die in de toekomst zal hernomen zijn in een MB aangaande de toekenning van de Herinneringsmedaille voor operaties of opdrachten in het Buitenland.

c. Gelijkgestelde dienstsituaties

1° De oudgedienden van het Europees kader van de Openbare Macht die aan een operatie van ordehandhaving hebben deelgenomen tussen 1 januari 1959 en 30 juni 1960.

2° De militairen van de Marscompagnies en de Moederlandse strijdkrachten van Afrika die in Kongo of in Rwanda-Urundi hebben verbleven tussen 1 januari 1959 en 30 juni 1960 en in Rwanda-Urundi in 1961 en 1962.

3° Elke persoon die dient of gediend heeft, in het kader van de Militaire Technische Bijstand of Samenwerking of bij organismen met dezelfde doelstelling, op het grondgebied van de Republiek Kongo-Zaïre, van Rwanda, van Urundi of Burundi.

Art. 8. Elk voorstel tot uitsluiting van een lid wordt, met een gemotiveerd advies, door de Beheerraad aan de Algemene vergadering voorgelegd die hierover beslist met een meerderheid van 2/3 der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zonder dat enig quorum is vereist.

Elk lid dat, hoe dan ook, de eerbaarheid van de vereniging zal aangetast hebben, of dat onwaardig wordt geoordeeld deel ervan uit te maken zal strafbaar zijn met uitsluiting.

Elk lid, dat in een uitsluitingsprocedure verwikkeld is, mag door de Beheerraad geschorst worden tot aan de volgende Algemene vergadering.

Elk lid kan ontslag nemen uit de vereniging door een ontslagbrief te zenden aan de Beheerraad.

Een lid kan zich spontaan uitsluiten door te weigeren zijn bijdrage te betalen. Als herinnering zal, tijdens de maand maart, een persoonlijke brief worden gestuurd door de penningmeester aan de leden die einde februari hun bijdrage nog niet hebben betaald. Indien zij aan deze waarschuwing geen gevolg geven zal de eerste " Tam Tam Ommegang " van het jaar hun nog worden toegezonden, maar dit zal de laatste verzending zijn die de vereniging toelaat. Het verzuim van betaling zal door de Beheerraad tijdens een van haar zittingen worden vastgesteld en het lid zal worden uitgesloten.

Deze regel is niet toepasselijk voor de geabonneerde op het tijdschrift van de vereniging. Het abonnement loopt vanaf de datum waarop het verschuldigd bedrag door de penningmeester wordt ontvangen en dekt de verzending van het tijdschrift gedurende twaalf maanden. Het wordt automatisch geschorst indien de betaling niet binnen de voorziene termijn wordt hernieuwd.

Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot hebben geen enkel recht op het maatschappelijk vermogen. Zij kunnen het bedrag van de bijdragen geleverd door hen of door hun erfenislater niet terugvorderen. Zij kunnen geen aanspraak maken noch zich beroepen op een uittreksel van rekening of teruggave van betalingen, noch verzegeling, noch inventaris.

Art. 9. De aansprakelijkheid van elke vennoot is strikt beperkt tot het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.

Het bedrag van deze bijdrage wordt vastgelegd bij beslissing van de Algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen zonder dat dit bedrag de 50,00 € mag overschrijden.

Door de hogere verzendingskosten, voor de leden die in het buitenland wonen, zal hun lidgeld verhoogd worden met een bedrag dat vastgelegd wordt door de Algemene vergadering.

De Algemene vergadering stelt eveneens de bijdrage vast van de leden voor het leven.

De ereleden zijn niet verplicht om lidgeld te betalen.

 

Titel III De Algemene vergadering

 

Art. 10. De Algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. Zij is samengesteld uit al de leden. Alleen de effectieve leden hebben stemrecht.

Behoren in het bijzonder tot haar bevoegdheid :

a.statutaire wijzigingen ;

b.benoeming en ontslag van de beheerders ;

c.goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen ;

d. toekenning van de kwijting van de beheerders ;

e.de vrijwillige ontbinding van de vereniging ;

f.de uitsluiting van leden ;

g.het vastleggen van het bedrag van het lidgeld ;

h.iedere beslissing die buiten de wettelijke of statutaire bevoegdheid van de Beheerraad valt.

Art. 11. De Algemene vergadering komt minstens een keer per jaar bijeen in gewone vergadering. Zij kan bovendien in buitengewone zitting bijeenkomen op beslissing van de Beheerraad en zij moet het eveneens doen van zodra tenminste 1/5 van de leden er om vragen.

Iedere vergadering komt bijeen op dag, uur en plaats zoals in de oproeping wordt bepaald. Alle leden moeten opgeroepen worden.

Art 12. De leden worden schriftelijk opgeroepen voor de Algemene vergadering en dit ten minste acht dagen voordien. De dagorde moet bij de oproeping gevoegd worden. Ieder voorstel, dat ondertekend wordt door ten minste 1/5 van het aantal leden van de laatste jaarlijkse lijst, moet op de dagorde geplaatst worden.

Art 13. De resoluties van de Algemene vergadering worden goedgekeurd met gewone meerderheid van stemmen uitgezonderd voor de gevallen bepaald bij wet of in deze statuten. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

Art. 14. De Algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Beheerraad of bij zijn afwezigheid door de oudste van de vice-voorzitters of bij ontstentenis door een beheerder aangeduid door de voorzitter.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

Art. 15. Ieder effectief lid mag zich laten vertegenwoordigen op de Algemene vergadering door een ander effectief lid die zijn mandaat ontvangt. Geen enkele mandataris kan over meer dan een volmacht beschikken.

Art. 16. De Algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over wijzigingen van de statuten indien 2/3 van de effectieve leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Een wijziging, die handelt over een of meerdere doelstellingen van Art 3 van de huidige statuten, kan evenwel slechts aangenomen worden met 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

Indien het quorum van de aanwezige of vertegenwoordigde leden niet bereikt is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan stemmen en de wijzigingen aanvaarden welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is. De tweede vergadering mag ten vroegste 15 dagen na de eerste vergadering plaatsvinden.

Elke wijziging van de statuten moet binnen de maand gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor elke benoeming, ontslag of uitsluiting van een beheerder.

Art. 17. De beslissingen van de Algemene vergadering worden opgenomen in een register met de processen-verbaal ondertekend door de voorzitter en een beheerder.

De uittreksels, die aan de rechtbank moeten voorgelegd worden of elders, worden ondertekend door de voorzitter van de Beheerraad of door twee beheerders. Deze uittreksels worden gegeven aan ieder lid of aan elke derde die erom vraagt nadat hij de grond van zijn wettelijk belang heeft doen blijken.

 

Titel IV Beheer – Dagelijks beheer

 

Art. 18. De vereniging wordt bestuurd door de Beheerraad die samengesteld is uit tenminste zes en ten hoogste twaalf leden. Zij worden benoemd onder de effectieve leden door de Algemene vergadering voor de duur van ten hoogste drie jaar en zijn door haar te allen tijde afzetbaar. Hun mandaat is gratis en onbezoldigd.

Zij kunnen herkozen worden. Iedere beheerder, die aangenomen wordt om een vacant geworden functie in te vullen, kan slechts benoemd worden voor de tijd die noodzakelijk is om het mandaat te beëindigen.

Art. 19. De Beheerraad kiest onder zijn leden een voorzitter, twee vice-voorzitters, een secretaris, een penningmeester en een afgevaardigde belast met de public relations. In geval van afwezigheid of van belet van de voorzitter zullen zijn functies waargenomen worden door de oudste der vice-voorzitters. De aangeduide beheerders mogen individueel handelen in het domein waarvoor ze bevoegd zijn.

Art. 20. De Beheerraad houdt, op de zetel van de vereniging, een register bij van de leden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden. Al de beslissingen over toetreding, ontslag of uitsluiting van leden worden daarenboven ingeschreven in dit register door toedoen van de Beheerraad binnen de acht dagen dat de raad ervan op de hoogte gebracht werd.

Art. 21. De Beheerraad vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of door twee beheerders.

De raad kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Haar beslissingen moeten worden goedgekeurd door een absolute meerderheid. Bij gelijkheid der stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger beslissend.

De beslissingen worden opgenomen in processen-verbaal die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven in een speciaal register. De uittreksels die voor de rechtbank of elders moeten voorgelegd worden, worden getekend door de voorzitter of door twee beheerders.

Art. 22. De Beheerraad heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor de administratie en het beheer van de vereniging. Behoren echter niet tot haar bevoegdheden de handelingen die, door de wet of de huidige statuten, voorzien zijn voor de Algemene vergadering.

Art. 23. Voor alle handelingen, andere dan deze die voortvloeien uit het dagelijks beheer of uit een speciale delegatie, zullen de samengevoegde handtekeningen van twee beheerders volstaan opdat de vereniging geldig zou vertegenwoordigd zijn tegenover derden, zonder dat deze twee blijk moeten geven van enige beraadslaging, machtiging of speciale bevoegdheid.

Art. 24. Gerechtelijke acties, zowel als eiser of als verdediger, worden aangegaan of gesteund in naam van de vereniging door de Beheerraad, vervolging en vorderingen in naam van de voorzitter.

Art. 25. De Beheerraad kan een reglement van inwendige orde voorleggen aan de Algemene vergadering. Alleen deze is bevoegd om het te wijzigen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

 

Titel V Budget en Rekeningen

 

Art. 26. Het werkingsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Elk jaar in januari worden de rekeningen van het verlopen werkingsjaar afgesloten en wordt de begroting voor het volgende opgemaakt. Zowel de ene als de andere zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering gehouden tijdens het eerste semester van het jaar.

 

 

Titel VI Ontbinding en Vereffening

 

Art. 27. De ontbinding en vereffening van de vereniging worden geregeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

In het geval van vrijwillige ontbinding zal de Algemene vergadering minstens twee vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheden vastleggen.

Art. 28. In geval van ontbinding van de vereniging zal de Algemene vergadering beslissen wat er met het maatschappelijk actief zal gebeuren, na vereffening van de schulden.

 

 

Titel VII Allerlei

 

Art. 29. De statuten en het eventuele reglement van inwendige orde worden opgemaakt in de twee nationale talen. Indien er enig verschil is in de teksten, moet men de oorspronkelijke wil van de opstellers opzoeken.

Alle officiële en administratieve aktes van de vereniging worden opgemaakt in de twee nationale talen.

Al wat niet expliciet vermeld werd in de huidige statuten wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wetten van 2 mei 2002 en van 16 januari 2003 over de verenigingen zonder winstoogmerk.